Erityispedagoginen osaaminen kuuluu kaikille

0

Vaalien edellä keskusteltiin kiivaasti oppimistulosten laskusta ja koulujen työrauhasta. Keskustelu kiihtyi välillä jyrkäksi, ja tehtiin yksinkertaistavia ehdotuksia. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön perustama Opettajankoulutusfoorumi on tunnistanut huolet heikentyvistä oppimistuloksista ja inkluusion vaihtelevan tasoisesta toteutumisesta. Se päätti laatia kannanoton erityispedagogisesta osaamisesta opettajankoulutuksessa.  

Kannanoton laatimisessa otettiin huomioon koulutuspoliittiset uudistukset, oppivelvollisuuden laajentaminen ja jatkuvan oppimisen uudistus sekä saadut kokemukset. Opettajankoulutusfoorumiin kuuluvat kaikkien opettajia kouluttavien korkeakoulujen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä keskeisten sidosryhmien edustajat.   

Kannanotto lähtee liikkeelle ajatuksesta, että kaiken opetuksen tulee ottaa huomioon oppijoiden yksilöllisyys ja oppimisen tapojen moninaisuus. Laadukkaan opetuksen avulla voidaan vaalia työrauhaa ja tukea kaikkien oppimista.   

Erityispedagoginen osaaminen kuuluu kaikille opetusalan työtä tekeville. Inkluusion onnistuminen edellyttää erityisopettajien ja muun opetusalan henkilöstön tiivistä yhteistyötä. Erityispedagogisen osaamisen hankkiminen jatkuu läpi uran, ja käytännön kokemukset antavat arvokasta oppia, jota tulee jakaa omassa työssä ja koulutuksissa muille.  

Erityisopetuksen käytännöt ja niitä määrittelevät säädökset ovat syntyneet vuosikymmenten saatossa. Käytetyissä käsitteissä on eroja eri koulutuksen asteilla. Niinpä käsitteet ja erityisopettajien kelpoisuudet kaipaavat yhtenäistä tarkastelua ja joustavoittamista. Erityisopettajilla tarkoitetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajia, erityisopettajia, erityisluokanopettajia ja ammatillisia erityisopettajia. Jo tämä käsitteiden luettelo voi hämmentää. Mietityttää, mitkä näiden eri ammattilaisten erot ja tehtävät ovat ja voisiko asioita yksinkertaistaa. Selventävä rakentava keskustelu on paikallaan.  

Opettajankoulutusfoorumissa pidetään tavoitteena, että korkeakoulut järjestävät opettajille, erityisopettajille, oppilaan- ja opinto-ohjaajille sekä johtajille mahdollisuuksia hankkia osaamista erityispedagogiikasta ja pätevöityä edelleen. Näin turvataan laadukas oppimisen tuki eri puolilla maata.   

Vaikka oppimisen tuen ratkaisut ovat yksilöllisiä, joukkoon kuuluminen ja ryhmään kiinnittyminen ovat kaikille oppijoille tärkeitä. Julkinen keskustelu epäonnistuneesta inkluusiosta oppimista häiritsevänä tekijänä on kuultu. Kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea. Laadukkaan inkluusion myötä siitä mielipidekirjoitusten kohteena olevasta häiriköstä voi kasvaa vastuullinen aktiivinen kansalainen ja työntekijä.  

Kaikki oppijat tarvitsevat oppimisen ja keskittymisen rauhan. Sen tärkeänä taustana on opetusalan henkilöstön yhteistyö oppijan huoltajien ja läheisten kanssa. Meillä on paljon tietoa keskittymistä häiritsevistä asioista. Lasten median käyttö on yhteisen vastuun paikka. Vain kodeissa voidaan puuttua siihen, että lapset saavat kasvurauhan ja riittävästi keskittymiselle ja kehitykselle välttämätöntä lepoa ja unta.  

Opettajankoulutusfoorumi haluaa kannanotollaan vaikuttaa tulevan kehityksen suuntaan. Parhaillaan tehdään hallitusohjelmaa ja opetusalalla suunnitellaan tulevaa lukuvuotta. Vaikuttamisen hetki on nyt.  


Kirjoittaja

Seija Mahlamäki-Kultanen, Varapuheenjohtaja, Opettajankoulutusfoorumi, Johtaja, Ammatillinen Opettajakorkeakoulu

Leave A Reply