Ekokestävä johtajuus – kohti vastuullisempaa, arvojohdettua tulevaisuutta

0

Maailmaa huolestuttavat muun muassa tekoäly, suurteholaskenta, ilmastonmuutos, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Mutta yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan ihmiset haluavat paeta maailman tilaa työpaikalleen, jossa työn imu ohjaa kollegoiden pariin ja ajatukset toisaalle. Huoli ei kuitenkaan poistu pakenemalla. Työyhteisöt tarvitsevatkin johtajuutta, joka sisältää tärkeän ekologisesti kestävän komponentin vaikuttaa huolestuttaviin ilmiöihin ihmisen kokoisin askelin.

Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena on avata ekokestävän johtajuuden ulottuvuuksia. Käsite on uusi, määrittelemätön ja vähän käytetty, mutta siitä tuntuu jokaisella olevan näkemys, mitä se tarkoittaa. Avaan tässä blogikirjoituksessa siitä löydettyjä ulottuvuuksia ja mihin käsitettä on tarkoitus liittää.

Ekokestävä johtajuus suhteessa kestävän kehityksen johtajuuteen

Kestävän kehityksen tarkoituksena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kun kestävään kehitykseen lisätään ekologinen kestävyys, laajenee näkökulma ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen ja ihmisen toimien (taloudelliset, aineettomat ja aineelliset) sopeuttamiseen. Tämä sisältää toiminnanympäristön, (luonnon) kantokyvyn ja ympäristön tilan heikkenemisen ennaltaehkäisemisen ja haittojen syntymisen torjumisen paikallisesti (https://keke.bc.fi/Kestava-kehitys/suomi/ekologinen/ ja https://ym.fi/mita-on-kestava-kehitys).

Meillä jokaisella yksilönä on mahdollisuus tehdä arjessamme valintoja, jotka ovat vastuullisia ympäristön kantokyvyn säilyttämiseksi. Yksilötekojen lisäksi tarvitaan organisaatioiden vastuullisia toimia hiilijalanjäljen vähentämiseksi. Organisaatioiden päästölähteiden tunnistaminen ja päästöjen vähentämisen toimenpiteet ovat keskiössä, joihin ekokestävällä johtamisella vaikutetaan.

Käsitteitä johtajuus ja johtaminen on välillä vaikea erottaa, koska ominaisuus ja käyttäytymisen arvopohja näkyy tekoina. Monissa yhteyksissä johtajuus ja johtaminen käsitetään ja esitetäänkin synonyymeinä. Tähän viitaten ekokestävä johtaminen olisikin vain tekoja, mutta johtajuus-sanaan yhdistettynä se kietoo mukaansa toimintoja arvolatautuneempia sisältöjä, joiden avulla saadaan aikaan tavoiteltavia tuloksia työyhteisön työntekijöiden kanssa yhdessä. Ekokestävä johtajuus on myös lyhyempi versio sanasta ekologisesti kestävä johtajuus. Se on napakampi ja synnyttää heti mielikuvia. Termi kuvaa hyvin aikaamme.

Minkälaisia voisivat olla johtajan ominaisuudet tai käyttäytyminen voidaksemme puhua ekokestävästä johtajuudesta? Ekokestävä johtaminen ja johtajuus tulevat päivä päivältä tärkeämmiksi, kun organisaatiot alkavat laatia tiekarttoja päästöjensä vähentämiseksi, poliitikot uudistavat puheitaan ja nuoriin kansalaisiin kohdistetaan uusia tutkimuksia teemaan liittyen. Organisaatioiden vastuullisuuslupauksille on saatava konkreettisia tekoja. Se tarkoittaa strategioiden uudistamista, johtajuuden uudenlaisia sisältöjä ja työntekijöiden strategian mukaisia toimia. Organisaation johtajan ominaisuuksina ekokestävä johtajuus esim. taloudellisissa ratkaisuissa voisi olla toimintoja, jotka kuvaavat johtajan arvopohjaa. Näitä ovat esim. vastuullinen kulutus, uusiutuvan energian suosiminen, ympäristöystävällinen rakentaminen ja eettiset sijoitukset. Aineettomien toimien arvopohjaa voisivat heijastaa mm. kestävien liikkumismuotojen suosiminen, ympäristöön positiivisesti vaikuttava ruokavalio, kansalaisaktiivisuus ja ympäristötietoinen kuluttaminen. Aineellisten toimintojen arvopohja ekokestävässä johtajuudessa tarkoittaisi esim. kierrättämistä, vähäpäästöistä ruoan käyttämistä ja ekologisia hankintoja.

Huoli maailman tilasta ekokestävän johtajuuden arvolähtökohtana

Voidaan sanoa, että ekokestävä johtajuus -käsite nousee maailmanlaajuisesta ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä yhdistävästä huolesta ympäristön tilasta. Lähestymällä tätä huolta monesta eri suunnasta myös tämän käsitteen määrittäminen vie kohti vastuullisempaa ja kestävämpää johtamista. Se antaa johtajalle mahdollisuuden pohtia omaa arvomaailmaansa ja sen näkymistä yrityksen johtamisteoissa, kantaa avoimesti vastuuta ympäröivästä maailmasta ja rakentaa näiden avulla omaa vastuullista menestystään ajan hengen mukaisesti.

Toki on niin, ettei tämä blogikirjoitus yksin riitä määrittämään ekokestävää johtajuutta. Käsitteet tarvitsevat hyvän käsiteanalyysin esim. Walkerin ja Avantin mukaisesti. Mutta tämä avaa keskustelun siitä, mitä käsite tarkoittaa ja mihin sitä tarvitaan. Ekokestävä johtajuus on askel kohti vastuullisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta yrityksissä, politiikassa ja yhteisöissä. Käsitteen määrittäminen tarjoaa suuntaviivoja, arvoja ja toimintatapoja. Se on yksi askel siihen, että voimme tarjota terveen ja kestävän maapallon, elämän tuleville sukupolville.

Opiskelijamme ovat tulevaisuuden johtajia ja päätöksentekijöitä. Ekokestävän johtajuuden sisällyttäminen johtamisen ja kestävän kehityksen opettamiseen antaa valmiuksia tärkeällä tavalla huomioida ympäristövaikutuksia ja niihin liittyviä eettisiäkin kysymyksiä. Laajemmalla ymmärryksellä heillä on mahdollisuus vaikuttaa organisaatioiden kehittämiseen ja poliittiseenkin päätöksentekoon edistäen yhteiskunnallista muutosta. Ekokestävän johtajuuden ja ekokestävän johtamisen opettamiseen Hämeen ammattikorkeakoululla on mitä parhaimmat asiantuntijat ja ominaisuudet. Parastamalla olemassa olevaa ja ottamalla ihmisen kokoisia askelia osallistumme vastuullisen tulevaisuuden kehittämiseen.


Kirjoittaja

Mervi Lepistö, tutkijayliopettaja, HAMK Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Leave A Reply