Design Factory puutarhatalouden kehittämisessä 

0

Muotoiluajattelu on menetelmä, jonka kautta voidaan rakentaa uudenlaisia ajatusrakenteita ja ratkaisuja organisaatioiden haasteisiin ilman alakohtaisia rajoituksia. Keväällä 2020 puutarhatalouden opiskelijat lähtivät ratkaisemaan italialaisen yrityksen liiketoimintahaastetta oman alansa sekä asiakas- ja markkinaymmärryksen pohjalta.

Kerrosviljelyä pidetään monella tavalla merkittävänä muutoksena siihen, kuinka viljelyn tehokkuutta ja resurssien käyttöä voidaan optimoida. HAMKilla on käytössään kerrosviljelykontti, jonka avulla on mahdollista tutkia ja optimoida erilaisten kasvien kasvattamista. Kontin rakentanut organisaatio ei kuitenkaan ollut tuotekehitysprosessinsa aikana ehtinyt kattavasti kehittää viljelykontin erilaisia käyttöskenaarioita. Skenaarioajattelussa haluttiin yhdistää muotoiluajattelun ja puutarhatalouden mahdollisuuksia ja rajoitteita, joiden kautta opiskelijat loivat matalan tason prototyyppejä tilaajaorganisaation käyttöön.  

Projekti toteutettiin HAMKin DIILI-toteutusmallista räätälöitynä projektina:

  • Opettajat sopivat tilaajaorganisaation kanssa opintojaksolle soveltuvasta projektista, jossa opiskelijat kasvattavat omaa osaamistaan oman alansa sekä projektimaisen tekemisen osalta
  • Tilaaja sitoutuu projektin kuvaamiseen opiskelijoille, ohjaamiseen sekä loppupalautteen antamiseen projekteista 
  • Opiskelijat ovat pääasiallisessa vastuussa omien projektiensa valinnoista, tavoitteista sekä tiimityön onnistumisesta 
  • Opettajat toimivat prosessin aikana fasilitaattoreina, mahdollistaen opiskelijoille turvallisen ja suotuisan ympäristön oppimiseen

Puutarhatalouden yliopettaja Arto Vuollet: Muotoiluajatteluprojektissa ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsivät heti testaamaan omaa innovointikykyään haasteellisen projektin puitteissa kansainväliselle tilaajalle. Liiketoiminnan opettajan mukanaolo opetti sekä opiskelijoita että tilaajaa näkemän tuotteensa suuremmassa yhteiskunnallisessa puitteessa kuin aikaisemmin – kokemus, jonka myös substanssiaineen opettajana jaoin. 

Opiskelijat ammentamassa epävarmuudesta 

Siinä, missä useat projektit lähtevät valmiiksi määritellystä lopputuloksesta, on DIILI-toteutusten tarkoitus ollakin epäselviä ja kompleksisia. Epäselvyys ja kompleksisuus tarkoittavat opiskelijoille haasteita ja valintojen tekemistä ilman, että he vielä tuntevat kaikkia projektiin vaikuttavia elementtejä. Epävarmuuden alaisuudessa toimimalla mahdollistetaan myös useiden erilaisten skenaarioiden ja ratkaisumallien tuottaminen, koska opiskelijoiden rajoitteet ovat valmiiksi määriteltyä projektia löyhemmät. 

Epävarmuus vaatii venymistä kaikilta toimijoilta: opettajat ja organisaatioiden yhteyshenkilöt voivat luoda valmiita sisältöjä, mutta pääsevät samalla osallistumaan reaktiivisesti opiskelijoiden töihin niiden rakentuessa. Epävarmuus onkin DIILI-toimeksiannoissa mahdollisuus, josta ammennetaan voivaa luomiselle – tekemisen avoin hiekkalaatikko kaikille toimijoille.  

Epävarmuus tuo omat rajoitteensa, koska aika ja resurssit ovat rajallisia. Resurssien rajallisuus tuo vaateen valintojen tekemiselle. Valintojen tekeminen ja suunnan valitsemisesta vastuussa oleminen tuokin oppimiseen oman mausteensa – samoilla sisällöillä annettu projektiaihio muuntautuu opintojen aikana moneksi erilaiseksi toteutukseksi mahdollistaen myös erilaiset oppimiskokemukset sekä opittavat sisällöt.  

Mitä laajennetulta opettajatiimiltä tarvitaan? 

Laajennettu opettajatiimi sisältää opintojakson opettajien lisäksi myös kaikki ne tahot, jotka ovat mahdollistamassa opintojakson toteuttamista. Laajennettuun opettajatiimiin kuuluvat muun muassa yhteistyökumppanit, koulutuskoordinaattorit, tekninen tuki sekä kirjaston henkilökunta, vain muutamia merkittäviä tahoja mainiten. Tärkeintä laajennetun tiimin toiminnassa on toiminnan oikea-aikaisuus sekä tasavertaisuus. Kaikkien toimijoiden pääasiallisena tavoitteena on rakentaa opiskelijoita tukevia opintojaksoja, joissa Design Factoryn tapauksessa pyritään lisäämään opiskelijoiden muotoiluajatteluun liittyvää kyvykkyyttä. 

Kokemus DIILIstä 

Parhaimmillaan, kuten puutarhatalouden projektin palautteissa, DIILI nousee esille mahdollisuuksien ammentamisen kautta. Opiskelijat kuvasivat projektin lisänneen ymmärrystä puutarhatalouden, asiakasnäkökulman sekä liiketoiminnan vuorovaikutuksesta ja tuoneen uusia näkökulmia omaan opiskeluun. Opettajan näkökulmasta Arto Vuollet kommentoi Diilin olleen myös realismia opettava projekti, sillä opiskelijat oppivat myös ymmärtämään aikaisempaa paremmin erilaisten selvien rajoitteiden, kuten fyysisten mittojen ja hinnoittelun huomioiminen oman konseptin suunnittelussa. 

Vaikka DIILI epävarmoine elementteineen mahdollistaa erilaisia oppimiskokemuksia, on tärkeää huomioida suunnittelun vahva rooli nopean opiskelijaprojektin toteuttamisen onnistumisessa. Niin tilaajan, opiskelijoiden kuin opettajatiiminkin pitää ymmärtää projektin laajempi tarkoitus – kasvattaa opiskelijoiden osaamista ja luoda uudenlaisia ratkaisuja osallistuville organisaatioille.  

Kirjoittajat:  Arto Vuollet toimii puutarhatalouden yliopettajana. Jukka Raitanen on liiketalouden lehtori ja HAMK Design Factoryn yhteisöpäällikkö.

Leave A Reply