Leimikkorata – oppimisympäristö leimikonsuunnittelun maastotöiden omatoimiseen harjoitteluun

0

Tavoitteena on perustaa jokaisen metsäoppilaitoksen lähistölle kiinteä leimikkorata maastotöiden omatoimiseen harjoitteluun. Radalla metsätalouden opiskelijat voivat itsenäisesti harjoitella leimikonsuunnittelun maastossa tehtäviä työvaiheita ja saada palautetta tekemisestään.

 

Leimikkoratojen suunnitteleminen ja perustaminen on lähtenyt käyntiin osana ammattikorkeakoulujen puunhankinnan opetusmateriaalien kehittämishanketta, jota on ollut rahoittamassa Metsämiestensäätiö. Hanke oli vuoden mittainen ja päättyi 31.5.2018, mutta jatkuu lehtoreiden omasta aktiivisuudesta. Hankkeessa mukana olevat koulut ovat Hamk, Tamk, Xamk, Novia, Karelia ja Lapin amk.

 

Blogissa julkaistaan leimikonsuunnittelua tukevia juttuja sekä ilmiannetaan koulujen läheisyyteen avattavia leimikonsuunnitteluratoja. Tämän ensimmäisen blogin tavoitteena on kertoa kuinka ratoja on lähdetty suunnittelemaan ja perustamaan. Ensimmäiset radat avataan yleiseen / julkiseen käyttöön syksyllä 2018. Niistä tiedotetaan tässä blogissa!

 

Radan suunnittelu ja perustaminen

 

Kohteeksi valitaan leimikko, joka kestää ratana vähintään 3 vuotta. Uudistuskypsät kuviot (lohkot) yleensä voivat odottaa uudistamista pidempään, samoin varttuneet kasvatusmetsät, joita on aiemmin harvennettu. Ensiharvennusten tilanne on usein kriittinen, kiirellisessä harvennustarpeessa olevaa metsikköä ei rataan kannata liittää.

 

Radan pituus voi olla maaston mukaan 1- 3 km. Kannattaa hyödyntää olemassa olevia polkuja. Radan pitää kulkea haluttujen metsikkökuvioiden läpi. Suunnitteluvaiheessa olemme asettaneet tavoitteeksi noin kymmenen erilaista tehtävärastia. Tehtävä voi muodostua yksittäisestä puusta, ympyräkoelasta (relaskooppikoealasta), neliökoealasta tai karttakuviosta. Maastoon tehtävä merkitään paalulla, jossa on kaksi QR-koodia. Ylempi koodi on tehtävänanto ja alempi on mallivastaus.

 

Tehtävien tekemisessä tarvitaan tukimateriaalit, esim. relaskooppitaulukoita ja harvennusmalleja. Oppilaitoksen ja opettajan asiaksi jää, mitä mittavälineitä annetaan opiskelijoiden käyttöön tai kuinka maastoratoja tai blogia hyödynnetään osana opetusta.

 

Tehtävässä voidaan kysyä yksittäisestä puusta (esim. puun pituus) tai metsiköstä mitattavaa suuretta tai useamman mittaustuloksen avulla laskettavaa tai pääteltävää suuretta (esim. mäntykuitupuun kertymä). Jokaisesta radalla mitattavasta asiasta on tavoitteena kirjoittaa blogi. Blogit toimivat oppi- ja taustamateriaalina radan suorittamiseksi.

Leave A Reply