Moodle-valmennukset

0

Valmennuksen osaamistavoitteet

Tehtävät Moodlessa -valmennus

 • Osaa laatia selkeitä tehtäviä.
 • Osaa muotoilla tehtävätekstit saavutettaviksi.
 • Osaa määritellä tehtävien aikataulut.
 • Osaa määritellä tehtävien pisteytykset ja arviointiperiaatteet.
 • Osaa ryhmitellä arvosanat järkevästi arviointikirja-näkymään.
 • Osaa luoda ryhmätehtävän.
 • Osaa hallinnoida pienryhmiä.
 • Osaa määritellä plagiaattitarkastuksen tehtävälle.

Tentit Moodlessa -valmennus

 • Osaa määritellä tentin asetukset.
 • Tuntee erilaiset kysymystyypit ja niiden toimintatavat.
 • Osaa laatia erilaisia automaattisesti tarkastettavia tehtäviä, joiden tekstit ovat saavutettavia.
 • Osaa luoda kysymyspankkiin kysymyskategorioita.
 • Osaa luoda tekstitiedoston, jolla tuodaan kerralla useita kysymyksiä kysymyspankkiin.
 • Osaa luoda tentin, johon arvotaan kysymyskategorioista satunnaiset tehtävät.
 • Osaa muuttaa tentin asetuksia niin, että tulos näkyy myös arviointikirjassa.

Analytiikkatyökalut Moodlessa -valmennus

 • Osaa hyödyntää Analytiikkakaaviot-lohkon raportteja omassa työssään.
 • Osaa hyödyntää Kuumakartta-toiminnon tietoja työssään.
 • Tuntee työtilakohtaisten raporttien mahdollisuudet.
 • Osaa lisätä ehdollisia muistutusviestejä.

Toteutus: live-työpaja, kesto 2h.

Moodlen tehtävät -valmennuksen runko
 • Tehtävä-aktiviteetin mahdollisuuksien esittely
 • Tehtävän laatiminen
 • Aikataulutus (avautuu, sulkeutuu, armonaika, arviointimuistutus)
 • Yksilö- ja ryhmätehtävien asetukset
 • Arviointi (pisteet / sanallinen asteikko; arviointimatriisi)
 • Saavutettavuus tehtäväksiannon tekstissä
 • Arviointikirja: kategoriat ja arvosanojen järjestely
Moodle-tentit-valmennuksen runko
 • Tentin käyttömahdollisuuksien esittely
 • Tentin asetukset, mm. ohjeet, ajastus ja arviointi
 • Essee-kysymysten laatiminen ja oletuspisteytys
 • Erilaisten monivalintatehtävien laatiminen ja oletuspisteytys
 • Kysymyspankin hallinnointi
  • Kysymyskategorioiden luonti
  • Kysymysten siirto kategorioiden välillä
 • Satunnaisten kysymysten lisääminen kysymyspankista
 • Tentin tulosten näkyvyys tentin aikana, tentin jälkeen ja tentin sulkeutumisen jälkeen
 • Saavutettavuus tenttikysymysten teksteissä
Moodlen analytiikkatyökalut -valmennuksen runko
 • Analytiikkakaaviot-lohkon välineisiin tutustuminen
 • Kuumakartta-toiminnon hyödyntäminen
 • Raportit-kokonaisuus ja sen hyödyntäminen
 • Reengagement-aktiviteetin asetukset ja käyttö osana itsenäisen oppimisprosessin ohjausta

Ohjeet

Moodleen liittyviä ohjeita löytyy HAMKin ohjesivustosta: Moodle -ohjeita

Valmennukset

Aikataulutetut valmennukset löytyy HAMK100-valmennuskalenterista: Tilaa valmennus

Osaamismerkki

Voit suorittaa tähän liittyvän osaamismerkin (vain HAMKin henkilökunta): Moodle-osaaja

Leave A Reply